LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

bszekinfo 2017.11.20, 16:00

Tisztelt Lakosság!

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján „a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”.

A környezet a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete.

Fentiek alapján a város környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a kö-vetkező tájékoztatást adom:

Bátaszék település közigazgatási területe 63,54 km2, azaz 6354 ha, melyből belterület 374 ha, külterület 5980 ha, zártkert nincs. A mezőgazdasági földterületek nagy része művelt, a rétek kis kivételtől eltekintve gondozottak.

Bátaszék Város Önkormányzata a szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel együttműködve valósítja meg. Bátaszék város területén nincs hulladéklerakó, így a szolgáltató más településen épített lerakóban helyezi el a hulladékot. Szintén az Alisca Terra NKft. üzemelteti a településen található hulladékudvart. A város területén elhullott állati tetemek elszállítását (gyepmesteri tevékenységet) a Bát-Kom 2004 Kft. végzi. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják. A lakossági ügyfelek az építési törmeléket az illegális lerakók helyett, meghatározott mértékben hulladékudvarban szintén elhelyezhetik.

 

A környezet tisztasága az Önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának eredménye. A közterületek zöldfelületeinek gondozását (fűnyírás, avargyűjtés, virágágyások beültetése, gondozása) a Bát-Kom 2004 Kft. végzi. Nemrégiben befejezésre került a Budai utca növénytelepítésének I. üteme.

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. E feladatunknak az ERÖV Zrt. szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget. A város belterületén az ivóvíz ellátottság teljes körű.

 

A pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évek csatornázási beruházásaiból kimaradt településrészeken (Kövesd, Lajvér, Gauzer-telep, Orbánhegyi út) megvalósul a szennyvíz hálózat kiépítése. Azon ingatlan tulajdonosok, akik nem kötnek rá a szennyvízhálózatra, holott a kiépítettség miatt lehetőségük lenne, talajterhelési díjat kötelesek fizetni.

 

A belterületi önkormányzati utak hossza közel 30 km, amelyek felülete vegyes: aszfaltozott, betonos, itatott felületi zárású. Az utak minősége több szempontból is javítandó (kátyú, vízelvezetés, padka). Minden évben, így idén is elkészült a kátyúk javítása. Önerőből megvalósult a Lajvér utca egy részének felújítása, Bezerédj u. padka rendezése.

A járdák karbantartása/ felújítás folyamatos, ebben a lakosság is közreműködik.

 

 

A vízgyűjtő területre eső csapadékvizeket időszakos és állandó vízfolyások, árkok szállítják. A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt árokkal, és helyenként zárt csatornával történik. Komoly gondot jelent a csapadékos időszakban, hogy jelentősen megemelkedik több területen a talajvíz. Az árkok feltöltődése, lejtésproblémái miatt ezen vizek elvezetése nehézkes. Az árkok kaszálása folyamatosan történik.

 

Bátaszék Város területét az E.ON Energiaszolgáltató Kft. látja el villamos energiával és gázzal. A belterület gázvezeték hálózata teljes körűen kiépített, de nem minden ingatlan került rákötésre. Az elektromos hálózat a belterületen teljes körű, zömében légkábellel. A közvilágítási rendszer karbantartására szerződéssel rendelkezünk.

 

Zajvédelmi szempontból a legnagyobb problémát jelentő közúti közlekedésből származó zaj az M6 autópálya megépülésével mérséklődött.

A településen működő gazdasági társaságokra nem jellemző a jelentősebb, esetlegesen zavaró hatású zajkibocsátással járó tevékenység. A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma.

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás